A Little Step for a Lawyer, but Not for a Justice

U postupku prinudne naplate po predlogu poverioca N.V. pred. iz KG, Osnovni sud u Novom Sadu doneo je rešenje na osnovu verodostojne isprave kojim je usvojio predlog poverioca, bez obzira što nije sadržao obavezujući deo i, još gore, pre pravnosnažnosti tog rešenja dostavio ga SPN NBS (službi prinudne naplate) na sprovođenje.
Izvršni dužnik je blagovremeno izjavio uspešan prigovor i to rešenje je stavljeno van snage, a predmet upućen na parnicu, kao povodom prigovora na platni nalog.
SPN je, međutim, revnosno sprovela rešenje Osnovnog suda u NS i izvršila prenos novčanih sredstava sa računa dužnika poveriocu.
Stoga je dužnik podneo predlog za protivizvršenje u kome je naveo da, premda Zakonom o izvršenju i obezbeđenju nije normirana ova situacija, odnosno predmetno rešenje nije ni pravnosnažno ukinuto, ni preinačeno, na stanovištu je da treba dozvoliti protivizvršenje (vratiti dužniku ono što mu je uzeto) jer je:
– nemoguće ili bar prilično teško žalbom napadati rešenje koje ne postoji (obavezujući deo), pa da ga je zato isto tako teško ukinuti
– pitanje osnovanosti i visine potraživanja poverioca sad prethodno pitanje koje mora da se razreši u parnici
– pravna (i životna) posledica stavljanja van snage predmetnog rešenja ista kao da je ukinuto

I posle niza prigovora/žalbi i negativnih odluka prvostepenog suda i ukidanja istih od strane drugog stepena, konačno nešto o šta prvostepeni sud nije mogao da se ogluši, u čijem obrazloženju stoji:

Dakle, iako nije striktno propisano zakonom o izvršenju, protivizvršenje je moguće i dozvoljeno i onda kada rešenje o izvršenju nije pravnosnažno ukinuto ili preinačeno, odnosno kad izvršna isprava nije pravnosnažno ukinuta ili preinačena, već i onda kad izvršna isprava ne postoji; ovde sam uspešno zastupao stav da je obavezujući deo rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave – deo u kome sud, na predlog poverioca, obavezuje dužnika da isplati neki novčani iznos u roku od 8 dana – u stvari ona izvršna isprava koja je pravni osnov izvršenja, kao što je i svaka druga odluka suda na osnovu koje se sprovodi izvršenje, pa pošto sud takvo rešenje nije ni doneo, jer je izostao predlog poverioca, a izvršenje je sprovedeno, ima mesta protivizvršenju!

Ima nade.

Leave a Reply

Your email address will not be published.