Zanimljiva matematika

Osnovni sud u Kragujevcu je svojom presudom obavezao tuženog da tužilji nadoknadi troškove postupka u koje je “prostom matematikom” (izraz iz presude) uračunao i iznos koji je tuženi u toku parnice platio na ime nagrade veštaku – specijalisti medicine rada.
Odlučujući po žalbi tuženog, koji je na ovu grešku u računu ukazao, Apelacioni sud u Kragujevcu mu je izašao u susret utoliko što ga je obavezao da tužilji plati samo polovinu iznosa koji je prethodno već platio veštaku, a pozivajući se na odnosnu odredbu Porodičnog zakona koja kaže da je sud slobodan u odmeravanju tih troškova, sve pridržavajući se načela pravičnosti.
Pa, kad čovek bolje razmisli, i jeste pravično: ako je mogao da plati veštačenje, kojim je utvrđeno da je tužilja koja je podnela tužbu za zakonsko izdržavanje radno sposobna za poslove za koje se školovala, red je da još bar polovinu tog iznosa plati tužilji koja, doduše, nije veštačila ništa, niti je za to dala dinara, ali je zato bila predmet veštačenja.
Na stranu to što je sud zauzeo stanovište da zbog neznatno umanjene radne sposobnosti tužilja neće moći da upravlja avionom lovačke avijacije, a posao u struci će u Srbiji teško naći, pa shodno tome…

Leave a Reply

Your email address will not be published.